MMS Ethische Gedragscode

Introductie

Een MMS Gecertificeerd Coach is verplicht om te functioneren vanuit een positie van waardigheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Een MMS Gecertificeerd Coach zal op een zodanige wijze handelen dat er geen schade wordt toegebracht aan een cliënt of een sponsor. En zal ondersteuning bieden aan cliënt in het verwezenlijken van diens doelstellingen.

Een MMS Gecertificeerd Coach functioneert in de wetenschap dat:

 • de coachee op persoonlijk en professioneel gebied zelf het beste weet wat goed voor hem/haar is en capabel is te beslissen wat hij/zij wel of niet wil, gebaseerd op de eigen afwegingen. Dat betekent dus ook dat coachee geacht wordt zelf verantwoordelijk te zijn voor de keuzen die hij/zij maakt en mede daardoor op zijn/haar gedrag kan worden aangesproken.
 • de coachee een uniek en compleet mens is vol potentieel. Daarom zal de relatie op basis van volkomen gelijkwaardigheid zijn.
 • de keuzes, doelstellingen en middelen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

De MMS Ethische Gedragscode omvat de volgende punten:

 1. Competentie
 2. Context
 3. Grenzen
 4. Integriteit
 5. Professionaliteit
 6. Vertrouwelijkheid

1. Competentie

Een MMS Gecertificeerd Coach zorg er voor dat:

 • het niveau van hun ervaring en kennis voldoende is om aan de behoeften van de klant te voldoen.
 • het vermogen er is om te werken volgens deze ethische code.
 • niveau van bekwaamheid verder wordt ontwikkelt en verbetert door deelname aan relevante opleidingen en passende activiteiten ter ontwikkeling van de professie.
 • er een relatie wordt onderhouden met een gekwalificeerde supervisor, die regelmatig de competentie beoordeelt en begeleiding en ondersteuning biedt in de verdere ontwikkeling als coach.

2. Context

Een MMS Gecertificeerd Coach zal:

 • zorgdragen dat de inhoud van de sessies voldoet aan de MMS methode en aan de verwachtingen van de cliënt. Tevens dat de cliënt de methode ook begrijpt.
 • voortdurende aandacht voor de doelstellingen en de verwachtingen van cliënt handhaven, om ervoor te zorgen dat daaraan wordt voldaan.
 • gericht zijn op het bieden van consistente mogelijkheden om te leren en te groeien.

3. Grenzen

Een MMS Gecertificeerd Coach zal:

 • te allen tijde opereren binnen de grenzen van de eigen competentie, herkennen waar de bevoegdheid eventueel overschreden kan worden en, waar nodig, de cliënt verwijzen naar een meer ervaren MMS Gecertificeerd Coach, ofwel de cliënt helpen zoeken naar andere professionele ondersteuning, zoals een counselor, psychotherapeut of zakelijke / financiële adviseur.
 • zich ervan bewust zijn dat belangenconflicten – van hetzij een commerciële of emotionele aard – kunnen ontstaan door de coach/cliënt-relatie en zal daar effectief mee omgaan om te verzekeren dat cliënt of sponsor niet wordt benadeeld.
 • zich niet bezighouden met ongepaste relaties (seksueel, romantisch, crimineel, e.d.) met cliënten, zodat onder geen enkele omstandigheid de integriteit van MMS Worldwide Institute BV of die van coaching in het algemeen in gevaar wordt gebracht.

4. Integriteit

Een MMS Gecertificeerd Coach zal:

 • handelen binnen het Nederlands recht en zich verre houden van aanmoedigen, helpen of samenspannen met anderen, die zich bezighouden met oneerlijk, onwettig, onprofessioneel of discriminerend gedrag.
 • zich op een wijze gedragen die voldoet aan de MMS Ethische Code.

5. Professionaliteit

Een MMS Gecertificeerd Coach zal:

 • de cliënt op generlei wijze uitbuiten en zich daarbij niet beperken tot alleen financiële, seksuele of vertrouwelijke zaken binnen de professionele relatie.
 • ervoor zorgen dat het coachingscontract net zolang duurt als de cliënt nodig heeft.
 • dezelfde professionele verantwoordelijkheden houden, ook na beëindiging van een coachingscontract. Deze omvatten de volgende punten:
  a) Voortzetting van de overeengekomen vertrouwelijkheid van alle informatie met betrekking tot cliënten en sponsors
  b) Vermijden van een eventuele exploitatie van de voormalige relatie
  c) Levering van overeengekomen nazorg
  d) Veiligstellen van alle gerelateerde bestanden en gegevens
 • respect tonen voor de verscheidenheid van benaderingen in coaching en voor andere professionele individuen.
 • nooit plagiaat plegen door het werk van anderen als eigendom te representeren.
 • zorgdragen dat elke claim van vakbekwaamheid, kwalificaties of accreditatie duidelijk is en nauwkeurig wordt uitgelegd aan potentiële klanten. En dat er geen valse of misleidende beweringen worden gedaan of geïmpliceerd in gepubliceerd materiaal

6. Vertrouwelijkheid

Een MMS Gecertificeerd Coach zal:

 • geen informatie verstrekken, wanneer dat niet expliciet is overeengekomen met de opdrachtgever, tenzij er overtuigend bewijs is van ernstig gevaar voor de cliënt of anderen, als de informatie wél wordt achtergehouden.
 • de privacy van alle bestanden en gegevens met betrekking tot de coach/cliënt-relatie handhaven.

© MMS Institute


Practice Being Who You Are ©2024